ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • งานทำบุญภาควิชาและสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2563
  9 มกราคม 2563 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2562
  4 ธันวาคม 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น และรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น
  19 พฤศจิกายน 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
  15 ตุลาคม 2562 | รายละเอียด
 • งานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  27 กันยายน 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา เหมินทร์ ได้รับรางวัล "ปูชนียบุคคล" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
  131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
  22 สิงหาคม 2562 | รายละเอียด

ฝึกอบรม | ดูทั้งหมด


 • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 10
  ปีการศึกษา 2563
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 2 เมษายน 2564 | รายละเอียด
 • โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ"
  วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563
  (เลื่อนการจัด โดยไม่มีกำหนด)
  | ลงทะเบียนออนไลน์
 • โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย : การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ"
  รุ่นที่ 7 : วันที่ 20-22 มีนาคม 2563
  (เลื่อนการจัด โดยไม่มีกำหนด)
  | รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8542
อีเมล์: headphpn@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpn.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข / PHN Alumni

footer logo