ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • งานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  27 กันยายน 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา เหมินทร์ ได้รับรางวัล "ปูชนียบุคคล" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
  131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
  22 สิงหาคม 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรต้นแบบ" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
  131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
  21 สิงหาคม 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ในโอกาสได้รับรางวัล "บุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่" ประจำปี 2561-2562 จาก สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ
  27 กุมภาพันธ์ 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
  16 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด
 • งานแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญารัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ตัวอย่าง" ประจำปี 2561
  16 มกราคม 2562 | รายละเอียด

เอกสารประกอบการอบรม
โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) การพยาบาลเวชปฏิบัติ
เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ"


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2562


ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8542
อีเมล์: headphpn@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpn.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข / PHN Alumni

footer logo