การอบรมระยะสั้นพยาบาลเวชปฏิบัติ (หลักสูตรฟื้นฟู) : การจัดการสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน

applyขยายเวลารับสมัครอบรม ถึงวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน นี้
รายละเอียดเพิ่มเติมติตด่อคุณนาตาชา ปานทอง โทรศัพท์ 02 354 8542
วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561  สถานที่: โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร
CNEU = 27.5 หน่วยคะแนน

download
หนังสืออนุมัติเข้าประชุม / กำหนดการ / ใบสมัคร

line

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

        เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลและพนักงานสาธารณสุข สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2491 เริ่มจากการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) หลักสูตรพยาบาลสาธารณสุข (เวชปฏิบัติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหลักสูตรแรกในประเทศไทย

ปรัชญา

        การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

วิสัยทัศน์

        องค์กรชั้นนำ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ในระดับประเทศ และนานาชาติ

line