ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข


  หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  รายละเอียดหลักสูตร

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคปกติและภาคพิเศษ
  รายละเอียดหลักสูตร

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
  อาชีวอนามัย ภาคปกติและภาคพิเศษ
  รายละเอียดหลักสูตร

   

  ข่าวกิจกรรม | ดูทั้งหมด


  • สัมมนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
   17-19 มิถุนายน 2563 | รายละเอียด
  • งานทำบุญภาควิชาและสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2563
   9 มกราคม 2563 | รายละเอียด
  • งานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
   27 กันยายน 2562 | รายละเอียด

  ข่าวแสดงความยินดี | ดูทั้งหมด


  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2562
   4 ธันวาคม 2562 | รายละเอียด
  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น และรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น
   19 พฤศจิกายน 2562 | รายละเอียด
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
   15 ตุลาคม 2562 | รายละเอียด

  ฝึกอบรม | ดูทั้งหมด