ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
  16 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด
 • กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพยาบาล
  2 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.
  เพลินพิศ บุณยมาลิก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
  26 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
 • นำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral และ poster presentation งานประชุมวิชาการนานาชาติ
  8 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า นางสาวสุพัฒตรา แอเด็น ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัล "พยาบาลดีเด่น สาขาวิจัย"
  3 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
 • ปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 8
  ปีการศึกษา 2561
  9 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด

โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) การพยาบาลเวชปฏิบัติ
เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ"


สมัครงาน


 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8542
อีเมล์: headphpn@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpn.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข / PHN Alumni

footer logo