ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

        เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลและพนักงานสาธารณสุข สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2491 เริ่มจากการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) หลักสูตรพยาบาลสาธารณสุข (เวชปฏิบัติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหลักสูตรแรกในประเทศไทย

ปรัชญา

        การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

วิสัยทัศน์

        องค์กรชั้นนำ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ในระดับประเทศ และนานาชาติ

line
new ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และผู้สนใจ ร่วมโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ”  
วันที่  17 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม (click ที่นี่)