ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

        เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลและพนักงานสาธารณสุข สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2491 เริ่มจากการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) หลักสูตรพยาบาลสาธารณสุข (เวชปฏิบัติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหลักสูตรแรกในประเทศไทย

ปรัชญา

        การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

วิสัยทัศน์

        องค์กรชั้นนำ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ในระดับประเทศ และนานาชาติ

line
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกันจัดงาน " มุทิตาจิต ๘๔ ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร"
ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ชมภาพได้ที่
Facebook