Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความและงานวิจัย

ต้นฉบับพิมพ์ด้วยอักษรCordia New ขนาด 14 พิมพ์หน้าเดียวโดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 12 หน้า
(รวมชื่อเรื่อง, บทคัดย่อไทย / อังกฤษ, เอกสารอ้างอิง) ส่งต้นฉบับมายังบรรณาธิการ 3 ชุดพร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CDโดยเขียนชื่อเรื่องและผู้เขียนที่แผ่น CD
     1.
ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     2. ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยเยื้องไปทางขวามือส่วนตำแหน่งในปัจจุบันและสถานที่ทำงานของผู้เขียนและคณะตามลำดับให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
     3.  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเขียนลักษณะเรียงลำดับเป็นความเรียงให้สอดคล้องกันภาษาไทยความยาวไม่เกิน 1 หน้า (ขนาด A4) รวมชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษไม่เกิน 350 คำประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1    ความสำคัญของปัญหาสั้นๆไม่เกิน 2-3 บรรทัดชนิดของการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยสถานที่ศึกษาประชากรและลักษณะกลุ่มตัวอย่างจำนวนและวิธีการได้มาของ
กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2    สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้
ส่วนที่ 3    ให้เขียน “คำสำคัญ”(key word) ของงานวิจัยครั้งนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    4.  เนื้อหาของการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้คือ
        4.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัย
        4.2  วัตถุประสงค์การวิจัยและคำถาม/สมมุติฐานการวิจัย
        4.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
        4.4  วิธีการดำเนินการวิจัยเขียนเป็นความเรียงแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1   รูปแบบของการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยประชากรและลักษณะกลุ่มตัวอย่างจำนวนและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2   เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีกี่ส่วนอะไรบ้างสรุปลักษณะเครื่องมือแต่ละส่วนและ
เกณฑ์การแปลผลและการตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง(Validity) และความเชื่อมั่น(Reliability)ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา(ถ้ามี)
และการหาค่าความเชื่อมั่นทำกับใครจำนวนเท่าใดใช้สูตรอะไรและได้ค่าเท่าใด
ตอนที่ 3   การเก็บข้อมูลทำอย่างไรจำนวนเท่าใดได้กลับมาเท่าใดคิดเป็นร้อยละเท่าใดการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมและสถิติอะไร
      4.5  สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
      4.6  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
      4.7  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
      4.8  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
      4.9  ตารางนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เกิน 3 ตาราง
      4.10 เอกสารอ้างอิง

อ่านเพิ่มเติม  ไฟล์ pdf

 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542