Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาลสาธารณสุขการสาธารณสุข
  และการพยาบาล
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ
 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

 1. บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลสาธารณสุขการสาธารณสุข
 2. รายงานการวิจัยทางการพยาบาลสาธารณสุขการสาธารณสุขและการพยาบาล
 3. บทความปริทัศน์รวบรวมหรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือต่างๆเพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูงานด้านวิชาการ
 4. บทความข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการเรื่องแปลข่าววิชาการย่อความจากงานวิจัย
  ค้นคว้าหรือสิ่งที่น่าสนใจ
 5. ความเคลื่อนไหวในวงการพยาบาลสาธารณสุข

เรื่องที่จะตีพิมพ์จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นบทวิจัยหรือบทความที่ได้รับตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่ตีพิมพ์บทวิจัยหรือบทความนั้นให้ผู้เขียนจำนวน 1 ฉบับและrepintตามจำนวนของผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบทความ


 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542