Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ปีที่ 22  ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2551)

 
บทวิจัย

ผลการสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ถนิมวงษ์  ใช้พานิช    สุปรียา  อันทิวโรทัย

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 

พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

พัชรินทร์  ไชยสุรินทร์   ธานี  แก้วธรรมานุกูล  วีระพร  ศุทธาภรณ์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการรับรู้ประโยชน์ในการออกกำลังกายต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ

พิมพ์มาดา  อัจฉริยพัฒนา   นรลักขณ์  เอื้อกิจ

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

สมรรถนะการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย บุคลิกภาพของทีมกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป

ราตรี  วงษ์ดิษฐ์   ร.ต.อ.หญิง ยุพิน ยังสุโรจน์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคมปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน

สุธิศา  ล่ามช้าง  อรพินท์  จันทร์ปัญญาสกุล  นิภาพร  ศิริเผ่า  ปรีชา  ล่ามช้าง  นันทา  เลียววิริยะกิจ

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารเรื่องเพศของมารดาที่มีบุตรสาววัยรุ่น ชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

อาภาพร  เผ่าวัฒนา

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542