Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ปีที่ 23  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552)

 
บทวิจัย

เหตุผล  แหล่งข้อมูล  อุปสรรค  และความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานในสตรีวัยกลางคนในจังหวัดเชียงใหม่

เกสรา  ศรีพิชญาการ  อภิรัช  สกุลณียา  มลิวัลย์  สมทรง

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 

คุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มารับบริการในหน่วยตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลตำรวจ

พ.ต.ท. หญิง  ณฐมณฑ์  ชงัดเวช

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัย

ธัญรัศม์  สุขบัว  สุรินธร  กลัมพากร  วันเพ็ญ  แก้วปาน  อาภาพร  เผ่าวัฒนา

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการแรงสนับสนุนทางสังคมความวิตกกังวลในบทบาทการเป็นมารดากับความต้องการการสนับสนุนทางการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

สุภาวดี  เครือโชติกุล   

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

สุภาวดี  เจ้ยชุม  พิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ  ชูเกียรติ  วิวัฒน์วงศ์เกษม

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเมืองให้เป็นชุมชนแข็งแรง : กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางกอกใหญ่

อาภา  ยังประดิษฐ  กาญจนา  อนุตริยะ

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542