Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553)

 
บทวิจัย

การจัดการความเสี่ยงต่อการถูกเข็มตำหรือของมีคมบาดในบุคลากรพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชลธิชา  รอดเพ็ชรภัย   สมเกียรติ    ศิริรัตนพฤกษ์   สสิธร   เทพตระการพร   สุรศักดิ์   บูรณตรีเวทย์   จารุวรรณ   ธาดาเดช

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนบนทฤษฎีการพยาบาลของคิง
วนิดา   ดุรงค์ฤทธิชัย   หทัยชนก    บัวเจริญ

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศตกมล ประสงค์วัฒนา   สุจินดา  จารุพัฒน์  มารุโอ    อรสา   พันธ์ภักดี   สุรินธร   กลัมพากร

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายของบุคคลวัยทำงาน: ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กุลธิดา  พานิชกุล   สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์    

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
บทความ
 
การดูแลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
นฤมล    เอื้อมณีกูล

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
บทวิจัยการสร้างเสริมและป้องกันโรคในชุมชน
 
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการกำกับตนเองต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สาคร  นันทโกวัฒน์    รัชนี  สรรเสริญ    พรนภา  หอมสินธุ์  

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในการป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
นรลักขณ์    เอื้อกิจ   ศิริพร   ชวนชาติ    จริญญา    แก้วสกุลทอง

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542