Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2553)

 
บทวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในครอบครัวของพยาบาลสาธารณสุข   สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
อรวรรณ  ลิขิตพรสวรรค์   สมพร  กันทรดุษฎี  เตรียมชัยศรี   พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์    แอนน์   จิระพงษ์สุวรรณ

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงระดับ อุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี    
อัญชลี   เหมชะญาติ    พรนภา    หอมสินธุ์   รุ่งรัตน์   ศรีสุริยเวศน์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม ของสตรีในชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ยุวดี   วิทยพันธ์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดจากการสัมผัสร่วมระหว่างเสียงและความร้อน
วรรณวิไล    อุตรวิเชียร   เฉลิมชัย   ชัยกิตติภรณ์   ชมภูศักดิ์    พูลเกษ   วิชัย   พฤกษ์ธาราธิกูล   ดุสิต   สุจิรารัตน์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในพระสงฆ์จังหวัดระยอง
โกเมน   ควรหา    พรนภา   หอมสินธุ์   รุ่งรัตน์   ศรีสุริยเวศน์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
บทความ
 
โรคความดันโลหิตสูง: บทบาทพยาบาลกับผลลัพธ์ทางสุขภาพ
นรลักขณ์    เอื้อกิจ   วรวรรณ   ขันติชัยธร

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
การประยุกต์แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานสู่การปฏิบัติ
นิทรา    กิจธีระวุฒิวงษ์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542