Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2555)

 
บทวิจัย

ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อ การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายตอนต้น
ประสิทธิ์ ไกยราช  รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์  พรนภา  หอมสินธุ์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ชายขอบ: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนประเทศไทย-พม่า
วิทย์ วิชัยดิษฐ จรณิต แก้วกังวาล ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล  พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์  วิสุทธิ์  สุวิทยะศิริ

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สมจิตร์ นคราพานิช รัตนา พึ่งเสมา กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  จุรีรัตน์       จันทะมุด

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ
ชณิตา  ประดิษฐ์สถาพรพิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รัชนี  สรรเสริญ

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
บทความ
 
การจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน:กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์  ภูดิท เตชาติวัฒน์

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 
ความรุนแรงต่อเด็ก : ความท้าทายใหม่สำหรับพยาบาล
นันทกา  สวัสดิพานิช

Abstract | Full Text: PDF (Size: 264 K)

 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542