Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 
 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2557)

บทวิจัย

กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชน: 14 กรณีศึกษาในชุมชนพื้นที่ภาคกลาง

เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ  ปนัดดา ปริยฑฤฆ

Abstract | Full Text: PDF

การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ภูดิท เตชาติวัฒน์  นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Abstract | Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคกลาง

สุวรีย์ เพชรแต่ง  วันเพ็ญ แก้วปาน  สุรินธร กลัมพากร  จุฑาธิป ศีลบุตร

Abstract | Full Text: PDF

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บรุนแรงในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เพ็ญศรี ดำรงจิตติ  รสสุคนธ์ ศรีสนิท  พรเพ็ญ ดวงดี

Abstract | Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยง

ฐานดา เกียรติเกาะ  นฤมล เอื้อมณีกูล  สุนีย์ ละกำปั่น  อาภาพร เผ่าวัฒนา

Abstract | Full Text: PDF

บทความ

การสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

จารุณี นุ่มพูล

Full Text : PDF


........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................ 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542