Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 
 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ฉบับที่ 28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)

บทวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางด้านสุขภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน กรุงเทพมหานคร

อารยา ทิพย์วงศ์  จารุณี นุ่มพูล

Abstract | Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความรุนแรงต่อคู่รักของนักเรียนชายในสถานศึกษาสายอาชีพเขตกรุงเทพมหานคร

เพ็ญประภา สุธรรมมา  นฤมล เอื้อมณีกูล  สุนีย์ ละกำปั่น  อาภาพร เผ่าวัฒนา์

Abstract | Full Text: PDF

โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันการดื่มสุราในวัยรุ่นตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

ผกามาส สายคำฟู  อาภาพร เผ่าวัฒนา  สุนีย์ ละกำปั่น  วันเพ็ญ แก้วปาน

Abstract | Full Text: PDF

การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บให้แก่เด็กวัยเรียนในชุมชน

ยุพิน สาเรือง  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  จริยาวัตร คมพยัคฆ์

Abstract | Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของช่างเสริมสวยในกรุงเทพมหานคร

พรแก้ว เหลืองอัมพร  แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ  สุรินธร กลัมพากร  สรา อาภรณ์

Abstract | Full Text: PDF

ปัจจัยของการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศในสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

เกสรา ศรีพิชญาการ  อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา สิริยาภรณ์ เจนสาริกา

Abstract | Full Text: PDF  

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้

ยุพา สุทธิมนัส  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  ทวีศักดิ์ กสิผล

Abstract | Full Text: PDF

บทความ

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย

นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์  พัชระกรพจน์ ศรีประสาร

Full Text : PDF


การพัฒนาชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม

นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์  ภูดิท เตชาติวัฒน  ์ยุพา วันแย้ม

Full Text : PDF 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542