Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ปีที่ 29 ฉบับ1 (มกราคม - เมษายน 2558)

บทวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานในโรงงานประกอบสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

กำพล นาคเจริญวารี  ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์  จิตรพรรณ  ภูษาภักดีภพ  อรวรรณ แก้วบุญชู

Abstract | Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานนวดแผนไทย

กัญญ์ฐพิมพ์ บำรุงวงศ์  สุรินธร กลัมพากร  แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Abstract | Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบหนักเป็นครั้งคราวของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

รัตติยา ทอนพลกรัง  พรนภา หอมสินธุ์  รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

Abstract | Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นพรัตน์ เีที่ยงคำดี  ฉันทนา จันทวงศ์  พรนภา หอมสินธุ์

Abstract | Full Text: PDF

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อ การสอนระหว่างสื่อวีดิทัศน์กับภาพพลิก ในด้านความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวหลังคลอดและทักษะการให้นมมารดาของ สตรีหลังคลอด

มัทนา สังวาลย์  นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ

Abstract | Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

รังสิมา รัตนศิลา  ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ  สิรินทร ฉันศิริกาญจน  สิริประภา กลั่นกลิ่น  พัชราพร เกิดมงคลร

Abstract | Full Text: PDF  

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

เปรมจิตร์ ตันบุญยืน  ยุวดี ลีลัคนาวีระ  พรนภา หอมสินธุ์

Abstract | Full Text: PDF

ประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการหกล้มที่ใช้ชุมชนเป็นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร: การศึกษาติดตามผล

กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์  ผจงจิต ไกรถาวร

Abstract | Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศ โดยแกนนำกลุ่มเพื่อน เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บุญรักษา ญาณสาร  อาภาพร เผ่าวัฒนา  สุธรรม นันทมงคลชัย  นฤมล เอื้อมณีกูล

Abstract | Full Text: PDF

บทความ

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นโดยประยุกต์หลักการคิดแบบพุทธธรรม

นะฤเนตร จุฬากาญจน์  จารุวรรณ ไผ่ตระกูล  สุนีย์ ละกำปั่น

Full Text : PDF


บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการป้องกันการจมน้ำในเด็ก

บุศรา ชัยทัศน์  นรลักขณ์ เอื้อกิจ

Full Text : PDF


"วัยรุ่นตอนต้นติดเกมคอมพิวเตอร์" มีผลกระทบอย่างไร

ชญานิกา ศรีวิชัย

Full Text : PDF
 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542