Current volume:
   
เมนูหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
 
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
 
  แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
       บทความเพื่อลงตีพิมพ์
  หนังสือรับรองผลงานวิจัย/
     บทความ
กองบรรณาธิการ
 
กระดานเสวนา 
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)

บทวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขในเขตภาคกลาง

อนัญฐ์ณิศา  มณีวงศ์  นฤมล  เอื้อมณีกูล   สุรินธร   กลัมพากร    วันเพ็ญ   แก้วปาน

Abstract | Full Text: PDF

ความต้องการการได้รับการช่วยเหลือของมารดาเด็กออทิสติก

สุพัตรา  จันทร์สุวรรณ    สุนทรี   ขะชาตย์    ปวิดา  โพธิ์ทอง    เสาวลักษณ์  แสนฉลาด

Abstract | Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ ของตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อัญชนา   สุขอนนท์   สมสมัย     รัตนกรีฑากุล     นิสากร  กรุงไกรเพชร

Abstract | Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อโนทัย   ฟุ้งขจร   ยุวดี   รอดจากภัย >

Abstract | Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น

พรทิพย์   อยู่ญาติมาก    อาภาพร   เผ่าวัฒนา    สุนีย์  ละกำปั่น

Abstract | Full Text: PDF

พฤติกรรมการป้องกันปัญหาระบบทางเดินหายใจจากการทำงานของแรงงานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ศิริวรรณ   รื่นบรรเทิง   สุรินธร   กลัมพากร    แอนน์   จิระพงษ์สุวรรณ

Abstract | Full Text: PDF  

การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน

สุปรีดา   มั่นคง   ยุพาพิน   ศิรโพธิ์งาม    สิริรัตน์   ลีลาจรัส

Abstract | Full Text: PDF

โปรแกรมการการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

อ้อ   พรมดี   วีณา  เที่ยงธรรม    ปาหนัน   พิชยภิญโญ

Abstract | Full Text: PDF  

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง

อริสรา  ฤทธิ์งาม    เจนจิรา   เจริญการไกร    สุวรรณา   จันทร์ประเสริฐ    จันทร์ทิพย์   อินทวงศ์

Abstract | Full Text: PDF  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำูนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

จันทิมา   เหล็กไหล   ศันสนีย์   เมฆรุ่งเรืองวงศ์

Abstract | Full Text: PDF  

บทความ

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: บทบาทพยาบาล

รุ่งศักดิ์  ศิรินิยมชัย   พิมผกา  ปัญโญใหญ่   สรัญญา   พิจารณ์

Full Text : PDF


กการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลผดุงครรภ์

สุพิศ  ศิริอรุณรัตน์

Full Text : PDF


การออกกำลังกายแบบ อะวาโอโดริ วิถีการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนของประชาชนจังหวัดโทคุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

พัชระกรพจน์  ศรีประสาร   สุพรรณิการ์   แก้วมณี   สุชาติ  สุจินตวงษ์

Full Text : PDF


การประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน: บทบาทพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ

กมลรัตน์  กิตติพิมพานนท์ 

Abstract | Full Text: PDF 
 
จำนวนผู้เข้าชม   Web Design Factory

ติดต่อวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-8542