ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

 
หน้าแรก หลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน งานวิจัย บุคลากร ศิษย์เก่า ติดต่อ มหิดล Eng
ศิษย์เก่า

phn1

 

      ข่าวศิษย์เก่า (กรกฎาคม ๒๕๕๕)       เอกสารเผยแพร่       ข่าวประชาสัมพันธ์        ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดี แด่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ในโอกาสรับตำแหน่ง รักษาการณ์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สภาการพยาบาล รับรองหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) และ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข เป็นหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อปรับเงินเดือนและค่าวิชาชีพ ตามที่ ก.พ. กำหนด (download เอกสาร)

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข ส่งชื่อ-ที่อยู่ของท่าน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า และ เพื่อติดต่อสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ

(download)

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543