ข้อมูลสมาคม

PHN

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
..เข้าสู่เว็บไซต์

facebook

รายชื่อสมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ (click)
DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ (click)
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ครั้งที่ 16 "ความท้าทายทางการพยาบาล สาธารณสุข: กุุญแจในการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย ในประชาคมอาเซียน"
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ปาฐกถา "อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต: ความท้าทายของพยาบาลสาธารณสุข"
  การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็ก: ความบกพร่องในการเรียนรู้ ( ผศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์ )
  การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น (ศ.รุจา ภู่ไพบูลย์ )
  การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ใหญ่ในการป้องกันโรคเรื้อรัง ( ผศ.ปาหนัน พิชยภิญโญ )
  การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ( พญ.สิรินทร ฉันท์ศิริกาญจน์ )
  ผลงานวิจัย "ชีวประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา เหมินทร์"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทิศทางของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ( ผศ.เรณู พุกบุญมี )
  ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยต่างวัฒนธรรม
  ( ผศ.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ / นางหฤทยา ปรีชาสุข / นางญาดา ชัยกุลประเสริฐ )

ขอแสดงความยินดี แด่ พยาบาลสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
เอกสารคำประกาศเกียรติคุณDL

pimpan

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

พยาบาลสาธารณสุขดีเด่น สาขาเกียรติคุณ

somporn

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

พยาบาลสาธารณสุขดีเด่น สาขาการวิจัย

nantaphan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

พยาบาลสาธารณสุขดีเด่น สาขาการศึกษา

chudaporn

นางชุดาภรณ์ ศิริสนธิ

พยาบาลสาธารณสุขดีเด่น สาขาการบริหาร

angsumalin

นางอังศุมาลิน มั่งคั่ง

พยาบาลสาธารณสุขดีเด่น สาขาการบริการ