ติดต่อภาควิชา

       

สำนักงานภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2354 8542