หลักสูตรระดับปริญญาเอก

newปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)  วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
CHNOHN
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ระยะเวลาการศึกษา : ภาคทฤษฎี 2 เดือน (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  
    ภาคปฏิบัติ 2 เดือน (จันทร์-ศุกร์)  

บริการวิชาการที่จัดโดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

  1. การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (5 วัน)
  2. การอบรมระยะสั้นพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง
  3. การฝึกอบรมปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2354 8542