หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตร 4 เดือน)
 
  ระยะเวลาการศึกษา : ภาคทฤษฎี ๒ เดือน (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  
    ภาคปฏิบัติ ๒ เดือน (จันทร์-ศุกร์)  

บริการวิชาการที่จัดโดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

  1. การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (5 วัน)
  2. การอบรมระยะสั้นพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง
  3. การฝึกอบรมปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2354 8542