หลักสูตรระดับปริญญาเอก

phn

DrPH

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท

CHNOHN
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
TO BE ANNOUNCED ---> OHN2 <--- ANNUALLY
  ระยะเวลาการศึกษา : ภาคทฤษฎี 2 เดือน (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  
    ภาคปฏิบัติ 2 เดือน (จันทร์-ศุกร์)  

บริการวิชาการที่จัดโดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

  1. การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (5 วัน)
  2. การอบรมระยะสั้นพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง
  3. การฝึกอบรมปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2354 8542