ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

        เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลและพนักงานสาธารณสุข สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2491 เริ่มจากการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) หลักสูตรพยาบาลสาธารณสุข (เวชปฏิบัติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหลักสูตรแรกในประเทศไทย

ปรัชญา

        การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

วิสัยทัศน์

        องค์กรชั้นนำ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ในระดับประเทศ และนานาชาติ

line
new ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และผู้สนใจ ร่วมโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ”   วันที่  17 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม (click ที่นี่) (หนังสืออนุมัติ)

new สำนักโรคจากการประกอบอาชีพแ ละสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชั่วโมง วันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ตาม website: http:// envocc.ddc.moph.go.th/p/ โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามั ยระยะสั้น-60ชั่วโมง
OHN60