ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

 
หน้าแรก หลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน งานวิจัย บุคลากร ศิษย์เก่า ติดต่อ มหิดล Eng

pn

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลและพนักงานสาธารณสุข สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2491  เริ่มจากการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข ต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) หลักสูตรพยาบาลสาธารณสุข (เวชปฏิบัติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหลักสูตรแรกในประเทศไทย

ปรัชญา
การศึกษาพยาบาลสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

วิสัยทัศน์
องค์กรชั้นนำ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพยาบาล
สาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพชุมชน ให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม ในระดับประเทศ และนานาชาติ

     ข่าวประชาสัมพันธ์      ข้อมูลสมาคม      วารสารพยาบาลสาธารณสุข       ลิงค์ที่เกียวข้อง

รับสมัครพยาบาลเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการ
พยาบาลอาชีวอนามัย ( 60 ชั่วโมง)

วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลด ใบสมัคร (doc) (pdf)
ดาวน์โหลด แผ่นพับ (pdf)

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
ขอเชิญสมาชิก ศิษย์เก่าและพยาบาลร่วม ประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ครั้งที่ 15 "มิติใหม่ในการจัดการภาวะ โรคเรื้อรังในชุมชน" และประชุมสามัญ ประจำปี 2556 ใน วันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ (ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ - CNEU
)
DL
จดหมายเชิญ - โครงการ -แผ่นพับ -ใบสมัครเข้าประชุม

 

FB สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
new ขอเชิญสมาชิก เลือกคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี
2557-2558
(Download Form)
โดยสมาคมฯ จะจัดส่งใบลงคะแนน ให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือสมาชิกสามารถ ดาวน์โหลดเองก็ได้และโปรดส่งกลับ
โดยด่วน ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 นี้
click ขอเชิญตรวจสอบและ update ชื่อและ ที่อยู่ ของสมาชิกสมาคมฯ (click)
โดยส่งข้อมูลของสมาชิก ที่ e-mail:
thai_ph_nurses@hotmail.com
หรือ โทรสาร 02 354 8542
หรือที่ facebook
- สมัครสมาชิกสมาคมฯ (click)

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
- ใบสมัครสมาชิกวารสาร
- แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/
  บทความเพื่อลงตีพิมพ์

- หนังสือรับรองผลงานวิจัย

สภาการพยาบาล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย
แห่งประเทศไทย

เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุม
ยาสูบแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8543
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543