ข่าวประชาสัมพันธ์

 
NP60

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมฯ (.ZIP)

โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู)
เรื่อง “มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ”  
วันที่  17 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
 

 

surintorn