ข่าวประชาสัมพันธ์

NP60
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และผู้สนใจ ร่วมโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู)
เรื่อง “มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ”  
วันที่  17 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม (click ที่นี่)
 

 

surintorn