ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขประจำเดือน ครั้งที่ 8/ 2561
คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขประจำเดือน ครั้งที่ 8/ 2561 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา เหมินทร์ (ห้อง 3502) เพื่อชี้แจงข่าวสารและติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมของภาควิชาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560downloadอกสารประกอบการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง“การพยาบาลเวชปฏิบัติ:การจัดการสุขภาพในชุมชน” วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
Dementia Friendly Community : การจัดการสมองเสื่อมในชุมชน
บทบาทพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
Nutritional management สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
การวินิจฉัยอาการ "ปวดท้อง"
Update การรักษาและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
การรักษาและดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
การใช้ยาและสมุนไพร เพื่อการรักษาโรคเบื้องต้นในชุมชน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
25 มิถุนายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยการปฐมนิเทศนักศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับความคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) แผนการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ และได้รับการฟังประสบการณ์การเรียนอย่างมีความสุขจากนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาในเทอมใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ของภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี
คณาจารย

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอื้อมณีกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข


ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราพร เกิดมงคล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข


surintorn2561

นักศึกษา

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
- ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ระดับปริญญาเอก
นางสาวนิตยา สุขชัยสงค์
ระดับปริญญาโท
นางสาวณัฐชยาภรณ์ นพวงศ์ 
นายกัมปนาท สำรวมจิต 
นางศิริวรรณ จันทร์แจ้ง
- ทุนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับปริญญาเอก
นางสาวเพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ์ สุวรรณวงศ์
ระดับปริญญาโท
นายธเนษฐ เทียนทอง 
นางสาวศศวรรณ อัตถวรคุณ 
นายกัมปนาท สำรวมจิต 
นายกฤตกร หมั่นสระเกษ 
นางสาวบุษกรทิพย์ มะตูม
- ทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ระดับปริญญาโท
นางสาวณิชมน หลำรอด
- ทุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
นางสาววิจิตรา สาลีงาม


ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญชรีย์  พัฒนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการทำคุณประโยชน์ด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ
1. นางกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
2. นางสาวศิริพรรณ นาคน้อย ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3. นางสาวศศิธร ภูษาแก้ว ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำปีการศึกษา 2559 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล