ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2557-2558

ตีพิมพ์ระดับชาติ

ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร
การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จำนงค์  แก้วนาวี,
สุรินธร กลัมพากร,
กิตติกร นิลมานัต,
ปรีชา กาฬแก้ว
วารสารพยาบาล
สถานการณ์การใช้ยาสูบของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน: การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากสรุปรายงานการใช้สารเสพติด
สุรินธร กลัมพากร,
รวีวรรณ วัลรางค์กุล,
สุวัฒนา เกิดม่วง
วารสารพยาบาล
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติ
ิงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตภาคกลาง
สุวรีย์ เพชรแต่ง,
วันเพ็ญ แก้วปาน,
สุรินธร กลัมพากร
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
วัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยง

ฐานดา เกียรติเกาะ,
นฤมล เอื้อมณีกูล,
สุนีย์ ละกำปั่น,
อาภาพร เผ่าวัฒนา

วารสารพยาบาลสาธารณสุข
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
พีรญา กิรติทองโสม,
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์,
จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ,
อรวรรณ แก้วบุญชู
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์หลักการคิด
แบบพุทธธรรม
นะฤเนตร จุฬากาญจน์,
สุนีย์ ละกำปั่น,
อาภาพร เผ่าวัฒนา
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก
กนกทอง จาตุรงคโชค,
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา,
ปาหนัน พิชยภิญโญ
วารสารพยาบาล
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความรุนแรงต่อคู่รักของนักเรียนชายในสถาน ศึกษาสายอาชีพเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญประภา สุธรรมมา,
นฤมล เอื้อมณีกูล,
สุนีย์ ละกำปั่น,
อาภาพร เผ่าวัฒนา
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันการดื่มสุราในวัยรุ่นตอนต้นโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว
ผกามาส สายคำฟู,
อาภาพร เผ่าวัฒนา,
สุนีย์ ละกำปั่น,
วันเพ็ญ แก้วปาน
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของ
ช่างเสริมสวย ในกรุงเทพมหานคร
พรแก้ว เหลืองอัมพร,
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ,
สุรินธร กลัมพากร,
สรา อาภรณ์
วารสารพยาบาลสาธารณสุข

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร
Quality of life among Thai workers in Textile Dyeing Factories.
Kittipichai W, Arsa R,
Jirapongsuwan A,
Singhakant C.
Glob J Health Sci 2015; 7(3): 274-282.
The Impact of Cigarette Plain Packaging on Health Warning Salience and Perceptions:Implications for Public Health Policy.

Auemaneekul N, Silpasuwan P, Sirichotiratana N,
Satitvipawee P, 
Sompopcharoen M, Viwatwongkasem C,
Sujirarat D.

Asia Pac J Public Health, Nov 2015; 
27(8): 848-859.
Development and Psychometric Properties of the Occupational Health Service Competency Scale of Nurse Working at Thai Primary Care Units.
Kerdmuang S,
Kalampakorn S,
Lagampan S,
Jirapongsuwan A
,

McCullagh MC.
Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2014; 18(3): 187-202.
Job satisfaction of registered nurses working at governmental geriatric clinics in Thailand. Thongmeesit K, Rawiworrakul T,
Srisorachat S.
VJMP 2014; 5(2):20-3.
Job strain and related factors among nurses in cancer hospital, Thailand. Siangpror P,
Rawiworrakul T, Kaewboonchoo O.
VJMP 2014; 5(2):24-8.