บุคลากร

หัวหน้าภาควิชา (HEAD of the department)
Arpaporn1

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
Associate Professor Arpaporn Powwattana
Ph.D.(Nursing)
e-mail: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

Area of interest: Health promotion; Adolescent health nursing

รองหัวหน้าภาควิชา (Deputy head)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร
Associate Professor Surintorn Kalampakorn
Ph.D.(Nursing)
e-mail: surintorn.kal@mahidol.ac.th

Area of interest: Health promotion; Occupational health nursing

คณาจารย์ (Faculties)
Sunee1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น
Associate Professor Sunee Lagampan
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
e-mail: sunee.lag@mahidol.ac.th

Area of interest: Health promotion; Adolescent health nursing

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
Associate Professor Panan Pichayapinyo
Ph.D.(Nursing)
e-mail: panan.pic@mahidol.ac.th

Area of interest: Maternal and child health nursing

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Associate Professor Punyarat Lapvongwattana
Ph.D.(Nursing)
e-mail: punyarat.lap@mahidol.ac.th

Area of interest: Family health nursing

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
Associate Professor Wonpen Kaewpan
ส.ด.(บริหารสาธารณสุข)
e-mail: wonpen.kae@mahidol.ac.th

Area of interest: Public health administration; Occupational health nursing

รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เที่ยงธรรม
Associate Professor Weena Thiangthum
ส.ด.(การพยาบาลสาธารณสุข)
e-mail: weena.thi@mahidol.ac.th

Area of interest: Chronic illness nursing in community

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู
Associate Professor Orawan Kaewboonchoo
Ph.D.(Medical Science)
e-mail: orawan.kae@mahidol.ac.th

Area of interest: Occupational health nursing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
Assistant Professor Kwanjai Amnatsatsue
Ph.D.(Nursing)
e-mail: kwanjai.amn@mahidol.ac.th

Area of interest: Geriatric nursing in community

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล
Assistant Professor Tassanee Rawiworrakul
ปร.ด.(การพยาบาล)
e-mail: tassanee.raw@mahidol.ac.th

Area of interest: Health promotion in older adults

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล
Assistant Professor Naruemon Auemaneekul
Ph.D.(Nursing)
e-mail: naruemon.aue@mahidol.ac.th

Area of interest: Adolescent health nursing; Violence and Injury Prevention

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล
Assistant Professor Patcharaporn Kerdmongkol
Ph.D.(Nursing)
e-mail: patcharaporn.ker@mahidol.ac.th

Area of interest: Maternal and child health nursing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
Assistant Professor Ann Jirapongsuwan
Ph.D. (Global Environmental Health)
e-mail: ann.jir@mahidol.ac.th

Area of interest: Occupational health nursing

อาจารย์ ดร.เพลินพิศ บุณยมาลิก
Lecturer Plernpit Boonyamalik
Ph.D.(Environmental Health Sciences)
e-mail: plernpit.suw@mahidol.ac.th

Area of interest: Occupational health nursing

 

ดร.เบญจมาส ทัศนะสุุภาพ
Dr. Benjamas Thussanasupap
Dr.P.H. (Public Health Nursing)
e-mail: benjamas.thu@mahidol.ac.th

Area of interest: Maternal and child health nursing; Breast feeding;
human milk

Lalita

อาจารย์ ลลิตา แก้ววิไล
Lecturer Lalita Kaewwilai
M.Sc. (Health Informatic)
e-mail: lkaewwilai@gmail.com

(ลาศึกษาต่อ)

เจ้าหน้าที่ (Officers)

นางศิริลักษณ์ พวงแก้ว
Mrs.Siriluk Phuangkaew
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
e-mail: siriruk.phu@mahidol.ac.th

นางสุภาพร ยุญชานนท์
Mrs.Supaporn Yunchanon
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
e-mail: tangoon3@hotmail.com

 

นางสาวนาตาชา ปานทอง
Miss Natacha Panthong
บช.บ.
e-mail: natacha.pan@mahidol.ac.th