บุคลากร


รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา

หัวหน้าภาควิชา

E-Mail: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร

รองหัวหน้าภาควิชา

E-Mail: surintorn.kal@mahidol.ac.th

รศ.ดร.สุนีย์ ละกำปั่น

คณาจารย์

E-Mail: sunee.lag@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา

คณาจารย์

E-Mail: punyarat.lap@mahidol.ac.th

รศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล

คณาจารย์

E-Mail:patcharaporn.ker@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ

คณาจารย์

E-Mail: panan.pic@mahidol.ac.th

รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน

คณาจารย์

E-Mail: wonpen.kae@mahidol.ac.th

รศ.ดร.วีณา เที่ยงธรรม

คณาจารย์

E-Mail: weena.thi@mahidol.ac.th

รศ.ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

คณาจารย์

E-Mail: orawan.kae@mahidol.ac.th

รศ.ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล

คณาจารย์

E-Mail: naruemon.aue@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

คณาจารย์

E-Mail: kwanjai.amn@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล

คณาจารย์

E-Mail: tassanee.raw@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

คณาจารย์

E-Mail: ann.jir@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.เพลินพิศ บุณยมาลิก

คณาจารย์

E-Mail: plernpit.suw@mahidol.ac.th

อ.ดร.เบญจมาส ทัศนะสุภาพ

คณาจารย์

E-Mail: benjamas.thu@mahidol.ac.th

นางสาวลลิตา แก้ววิไล

ผู้ช่วยอาจารย์

E-Mail: lalita.kae@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน


นางศิริลักษณ์ พวงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail: siriruk.phu@mahidol.ac.th

นางสุภาพร ยุญชานนท์

นักวิชาการศึกษา

E-Mail: supaporn.yun@mahidol.ac.th

นางสาวนาตาชา ปานทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-Mail: natacha.pan@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8542
อีเมล์: headphpn@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpn.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข / PHN Alumni

footer logo