ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข


หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคปกติและภาคพิเศษ
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
อาชีวอนามัย ภาคปกติและภาคพิเศษ
รายละเอียดหลักสูตร

ยินดีต้อนรับ


 • Welcome Professor Dr.Jian Li สังกัด University Of California Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
  9 December 2022 |
 • Welcome Miss Anna Eklund fStudent of Master's program in Public Health (MPH)
  9 December 2022 | รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม | ดูทั้งหมด


 • พิธีมอบประกาศนียบัตรและการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
  รุ่นที่ 1
  27 พฤษภาคม 2565 | รายละเอียด
 • AUN - QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL: Doctor of Philosophy Program in Nursing Science
  28-29 March 2022 | รายละเอียด
 • พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1
  7 มกราคม 2565 | รายละเอียด

ข่าวแสดงความยินดี | ดูทั้งหมด


 • Ecological System Theory (EST) and Community Participation to Promote Healthy Food Environments for Obesity and Non-Communicable Diseases (NCDs) Prevention among School-age Children
  7 มีนาคม 2566 | รายละเอียด
 • Factors associated with COVID-19 preventive behaviors among taxi drivers in Bangkok
  31 มกราคม 2566 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ตัวอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์" ประจำปี 2564
  25 เมษายน 2565 | รายละเอียด

ฝึกอบรม | ดูทั้งหมด


 • เปิดรับสมัครเข้าอบรม
  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
  รุ่นที่ 3

  วันที่่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2566
  | รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2
  วันที่ 6 มกราคม - 26 พฤษภาคม 2566
  | รายละเอียด
 • โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่าน"
  วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565
  | รายละเอียด

Clips


Faculty of Ph.D. (Nursing Science) Public Health | Link

 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 0 2354 8542
อีเมล์: headphpn@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: https://phpn.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Public Health Nursing, Fac. of Public Health, Mahidol Univ.

footer logo