ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข


หลักสูตรของเรา | หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคปกติและภาคพิเศษ
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
อาชีวอนามัย ภาคปกติและภาคพิเศษ
รายละเอียดหลักสูตร

ข่าวกิจกรรม | ดูทั้งหมด


 • สัมมนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
  17-19 มิถุนายน 2563 | รายละเอียด
 • งานทำบุญภาควิชาและสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2563
  9 มกราคม 2563 | รายละเอียด
 • งานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  27 กันยายน 2562 | รายละเอียด

ข่าวแสดงความยินดี | ดูทั้งหมด


 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ในโอกาสได้รับรางวัลเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงในบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับแก่วิชาชีพพยาบาลและบุคคลทั่วไป
  26 พฤศจิกายน 2563 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2562
  4 ธันวาคม 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น และรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น
  19 พฤศจิกายน 2562 | รายละเอียด

ฝึกอบรม | ดูทั้งหมด


 • ประกาศ รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1

  วันที่ 7 มกราคม - 27 พฤษภาคม 2565
  | รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
  วันที่ 9 กรกฎาคม - 3 ธันวาคม 2564
  | รายละเอียด
 • โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่"
  วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564
  | รายละเอียด

วีดิโอ/Clips


ค่านิยม : Mahidol Core value